Проекти

Изграждане на ветроенергиен парк Пролез

Ветроенергиен парк Пролез ще бъде разположен в Североизточна България, на югозапад от село Пролез, община Шабла.

Предвидената обща инсталирана мощност на ветроенергиен парк Пролез е 80 MW. Присъединяването на ВЕП Пролез към 110kV електропреносна мрежа ще бъде осъществено чрез изграждане на повишаваща подстанция 20/110kV Пролез, разположена в границите на вятърния парк и разкъсване на 110kV въздушна линия Дропла.

Връзката на инсталираната мощност с електропреносна мрежа 110kV е официално съгласувана с българската Национална Електрическа Компания (НЕК) и с българския Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО) и е подписан окончателен Договор за присъединяване към преносната мрежа.

Изпълнението на проекта ще се реализира на два етапа, както следва:

  • Първи етап – монтаж и пускане в експлоатация на ветрогенератори с обща инсталирана мощност 40 MW. Изграждане и пускане в експлоатация на повишаваща подстанция 20/110kV. 
  • Втори етап – монтаж и пускане в експлоатация на ветрогенератори с обща инсталирана мощност 40 MW. 

Към настоящия момент Нимекс-2004 ООД е придобила собственост върху деветнадесет площадки за монтиране на ветрогенератори и още една площадка за подстанция 20/110kV, които са с променено предназначение за електроенергийно производство.

Технически проект за изграждане на повишаващата подстанция е съгласуван с НЕК ЕАД.