Проекти

Изграждане на ветроенергиен парк Могилище

Проект Ветроенергиен парк Могилище е един от първите действащи вятърни паркове в България. Разположен е близо до Каварна, на 6 км от брега на българското Черноморие. Областта е една от най-добрите в България за генериране на вятърна енергия, отчитайки скоростта и интензивността на вятъра.

Проектът обхваща инсталирането на шест броя нови генератора, произведени от европейска компания. Турбините са сертифицирани от TUV SUD Industrie Service GmbH. Предвидената обща инсталирана мощност на парка е 9MW.

Изграждането на ветроенергиен парк Могилище е разделен на три етапа във времето.

Първият етап бе завършен през април, 2008 г. В него бяха включени следните дейности:

  • изграждане и пускане в редовна експлоатация на кабелна линия 20kV до п/ст Каварна
  • изграждане и пускане в редовна експлоатация на генераторна разпределителна уредба за връзка на ветровите централи с разпределителната мрежа средно напрежение на Република България;
  • изграждане и пускане в редовна експлоатация на два броя ветрови електрически централи с обща инсталирана мощност 3MW.

В края на 2008 г. бе осъществен втория етап на проекта, като бе пуснат в експлоатация още един вятърен генератор.

Съоръженията са тип Leitwind 77 IEC IIa с номинална мощност 1,5MW.

Третият етап на ВЕП Могилище предстои за изпълнение, като е подписано и Споразумение за присъединяване на генератори 4, 5 и 6 към мрежата на Е.ОН България Мрежи АД.

Всяко съоръжение е снабдено с трансформаторна площадка, оборудвана с повишаващ трансформатор, който преобразува напрежението до 20kV, което ниво на напрежение е необходимо за включване в електроразпределителната мрежа средно напрежение. Преносът на произведената електроенергия до подстанция Каварна се осъществява посредством изградена подземна кабелна линия 20 kV.

Към настоящия момент инсталираните агрегати удовлетворяват предварително декларираните от завода-производител технически характеристики. Всички инсталирани съоръжения са нови и са в началото на проектния си експлоатационен живот.