Търговия с електрическа енергия

Надеждното електроснабдяване на приемливи цени е ключов фактор за икономически растеж и конкурентоспособност. С ратифициране на Договора за Енергийна общност, от една страна, и с членството в Европейския съюз, от друга, пред Република България се открива възможност за свободен достъп за търговия с електрическа енергия не само на българския пазар, но и в региона на Балканите и ЕС. Либерализирането на българския енергиен пазар е сравнително нов процес. Неговото превръщане от юридическо право в практическа възможност изисква усилия, промени и време. Развитието на пазара на електрическа енергия и създаването на конкуренция ще наложи професионализъм и гарантиране на сигурност при осъществяване на сделките.

„Нимекс - 2004” ООД е лицензиран търговец на електрическа енергия, регламентиран с лицензия No Л-288-15/15.12.2008, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Дружеството се стреми да изгради дългосрочна стратегия и политика за трайно присъствие и утвърждаване на пазара на електрическа енергия в България и региона. За реализиране на тази политика дружеството ще насочи усилията си в следните направления:

  • Непрекъснато наблюдение на процесите на подготовка и промяна на нормативната база за работа на пазара, както и подготовка на дружеството за работа при новите условия;
  • Детайлно изучаване и анализ на пазара, както и на нуждите и изискванията на търговските партньори;
  • Непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала;
  • Провеждането на успешна маркетингова и рекламна кампания;
  • Развитие и адаптиране на оперативната структура на дружеството към условията на българския и регионалния пазар;
  • Използване на съвременни и ефективни технически средства – хардуер, софтуер, телекомуникационни услуги;
  • Оптимизиране на разходите и подобряване на ефективността на всяка следваща търговска операция, за звената в дружеството и на дружеството като цяло;
  • Партньорство, коректност, колегиалност и търсене на взаимна изгода във всяка търговска дейност.