Оценка на ветровия потенциал

Един от основните фактори за успешно осъществяване на идея за производство на електрическа енергия от вятърни електрически централи, е оценката на енергийния потенциал на вятъра. Като цяло, на територията на България този потенциал не е голям.

Карта на ветровия потенциал в България


Необходимата средна годишна скорост на вятъра, за да се осъществи проект за изграждане на вятърен парк, като същевременно този проект е икономически ефективен, трябва да бъде не по-малка от 6 m/s. Данните за скоростта на вятъра и разпределението на скоростите са от съществено значение за осъществяване на правилен избор на площадка и технически характеристики на съоръженията, които ще бъдат избрани за производството на електрическа енергия.

Дружество „Нимекс–2004“ ООД има изградени и работещи два броя метеорологични мачти за измерване на ветровия потенциал в североизточната част на България. Едната от тях е разположена край с. Горун, община Шабла, а другата – край с. Изгрев, община Суворово.

На измервателните мачти се използват калибрирани и международно сертифицирани измервателни прибори, реализирана е дистанционна връзка за събиране и обработка на данните, както и се използва сертифициран софтуер. Всяка от тях изпраща данни в офиса на дружеството в София, където те се обработват и анализират.

Принципно разположение на метеорологичните измервателни мачти


Роза на ветровете – визуализиране на данните, получени от метеорологичната мачта край с. Горун, община Шабла.