Електрическа енергия от ВЕИ

Изчерпването на залежите от конвенционални източници на енергия, повишаването цените на енергоносителите, екологичните замърсявания при изгарянето на изкопаемите енергийни ресурси, глобалното затопляне и промените в климата изправят света пред тежка енергийна криза. Този все по-осезателен факт води до две логични изходни положения:

  • намаляване на относителното енергийно потребление на единица брутен вътрешен продукт на икономиката;
  • оползотворяване на енергията от местните възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Възобновяемата енергия е атрактивна, тъй като произвежда малко или изобщо не изхвърля замърсяващи емисии, наличните ресурси се възобновяват и, на практика, никога няма да се изчерпят.

В категорията възобновяеми енергийни източници се включват всички неизкопаеми горива и енергоносители:

  • слънчева енергия;
  • ветрова енергия;
  • енергия на течащи води;
  • геотермална енергия;
  • биомаса за енергийна преработка;
  • биогаз;
  • енергията на приливите и отливите.