Профил

За нас

Дружество „Нимекс–2004“ ООД е дружество с ограничена отговорност със сто процента частен капитал. Дружеството е основано през 2004 година.

Нашият опит

Дружеството има опит в производството на електрическа енергия от вятърни електрически централи (вятърни генератори). От началото на 2008 година „Нимекс–2004“ ООД започна осъществяването на проект  за вятърен парк в землището на град Каварна. Фирмата има инсталирани и пуснати в експлоатация три вятърни генератора на компания Leitwind S.p.A., Италия. Съоръженията са реализирани първи и втори етап от проекта, който обхваща общо три етапа, с предвидена обща инсталирана мощност на парка 9 MW.

Нашата дейност

Към настоящия момент дружеството се развива главно в областта на енергетиката.

За производство на електрическа енергия от вятърни електрически централи с обща инсталирана мощност над 5MW, дружеството има издадена лицензия No Л-292-01/2.02.2009 от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

"Нимекс – 2004" ООД e лицензиран търговец на електрическа енергия, регламентиран с лицензия No Л-288-15/15.12.2008, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Нашето развитие

Основна цел на „Нимекс–2004“ ООД е да прилага на практика новата тенденция за производство на енергия от енергийно възобновяеми източници.
Плановете за бъдещо развитие на дружеството включват проекти, свързани с изграждането на вятърни паркове в североизточната част на България.

Освен проектите за производство на електрическа енергия от вятърни електрически централи, дружеството планира да развие дейност и в производството на ел. енергия от фотоволтаични системи.