Производство на енергия от ветрови електрически централи

Вятърът, като енергоизточник, се оказва привлекателен поради няколко причини. Този ресурс се черпи директно от природата без „добив“ и предварителна обработка, като източник на енергия е практически неизчерпаем, не води до замърсяване и до климатични аномалии.

Ветровите технологии използват енергията на въздушните маси над земната повърхност, които са резултат от движението, предизвикано от топлината на Слънцето и движението на Земята. Въздухът задвижва крилата на ветроенергийното съоръжение в резултат на силата, която се създава от разликата в налягането, упражнявано върху плоската повърхност на крилата и ниското налягане на обратната им страна. Въртенето им води до директно производство на механична енергия, която може да се превърне в електрическа с помощта на електрически генератор.

Като независим производител на електрическа енергия от вятърни електрически централи, „Нимекс-2004“ ООД е на пазара от началото на 2008г.

От април, 2008г., компанията експлоатира два броя нови ветроенергийни агрегата в района на гр. Каварна с обща инсталирана мощност 3MW. В края на 2008 бе пуснат в експлоатация и трети вятърен генератор. Типът на инсталираните ветрови електрически централи е с директно задвижване на ротора на генератора от ротора на турбината. Използват се синхронни генератори и инвертори от най-съвременен тип. Износа на произведената електрическа енергия се осъществява към разпределителната мрежа средно напрежение на Е.ОН България ЕАД. С инсталирането на трите ветрогенератора са осъществени първи и втори етап на проект ‘Ветроенергиен парк “Могилище” в землището на гр. Каварна’. Реализацията на последния етап включва изграждането на още три броя вятърни генератора. Всяко от съоръженията е с 1,5 MW номинална мощност, като общата номинална мощност на парка ще бъде 9MW.

За производството на електрическа енергия от ветрови електрически централи с обща инсталирана мощност над 5 MW, дружеството има издадена лицензия No Л-292-01/2.02.2009 от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.

Стратегия на дружеството е разрастване на ветроенергийните обекти на компанията, както и повишаване на инсталираната мощност на вятърните паркове, чрез инсталиране на нови агрегати с най-съвременни технологии, които гарантират производство на електрическа енергия с високо качество.